PRACA: Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83119

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:


Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, przygotowaniem analiz i raportów cząstkowych oraz okresowych dotyczących funkcjonowania SPR, w tym dla Kierownictwa MSWiA.
 • Współpracuje z centrami powiadamiania ratunkowego i innymi podmiotami współpracującymi z SPR w celu poprawy bieżącego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, w tym doskonalenie procesu obsługi zgłoszeń alarmowych przez operatorów numerów alarmowych.
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem projektów dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności wytycznych i procedur obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Monitoruje statystyki z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, w celu potwierdzenie poprawności procesu obsługi zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego.
 • Uczestniczy w pracach nad wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego, w tym realizuje zadania związane z testowaniem środowiska i rozwiązań technicznych przeznaczonych do szkolenia operatorów numerów alarmowych.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z promocją numeru alarmowego 112, w szczególności poprzez przedstawianie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe.
 • Przygotowuje i opracowuje materiały i wytyczne umożliwiające realizacje zadań związanych z oceną oceny pracy centrów powiadamiania ratunkowego oraz operatorów numerów alarmowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniach ramowych i szczegółowych programów szkolenia podstawowego i doskonalącego operatorów numerów alarmowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego
 • Znajomość procedur i wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Policji, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustaw o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, górskich.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, NATO/UE „confidential”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe: bezpieczeństwo publiczne lub zarządzanie kryzysowe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 • Przeszkolenie pedagogiczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ