PRACA: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Radomiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 74463

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne. W budynku znajduje sie winda. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Oświetlenie natruralne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Monitorowanie stanów liczników urządzeń pomiarowych w poszczególnych jednostkach, kontrola pod względem merytorycznym oraz ufarmianie faktur za media/ tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także odpadów medycznych zgodnie z zawartymi z dostawcami umowami
 • Kontrolowanie formalno – rachunkowe dokumentów finansowych /faktur, rachunków oraz wykazów dodatkowych należności/
 • Naliczanie dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy
 • Przyjmowanie należności za mandaty karne gotówkowe, wypisywanie dowodów wpłat KP, prowadzenie książki kasowej F-35
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KMP Radom
 • Dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie nadsyłanych z jednostek podległych KMP w Radomiu comiesięcznych wykazów funkcjonariuszy uprawnionych do pobrania równoważnika w zamian za wyżywienie nalicza równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze. Sporządzone wykazy wprowadza do podsystemu płace SWOP
 • Naliczanie równoważnika w zamian za wyżywienie na podstawie zestawień dla pracowników Policji wydawane w okresie zimowym zgodnie z zawartymi umowami
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym oraz ufarmianie faktur za holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych dla potrzeb KMP w Radomiu zgodnie z zawartymi umowami , współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze lub administracji
 • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej, szybkość działanie.
 • Znajomość przepisów wymaganych w danym zakresie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
APLIKUJ TERAZ