PRACA: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 75754

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca biurowa w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa,- wykonywanie zadań wymagających dużej samodzielności i kreatywności.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i sztuczne, - wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację Kancelarii Tajnej i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności oraz przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje i wysyła dokumentację niejawną komórek organizacyjnych KWP i jednostek organizacyjnych Policji na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Rozlicza policjantów i pracowników Policji z pobranych dokumentów niejawnych oraz informuje kierowników komórek organizacyjnych o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie
 • Sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych, a w przypadku dokumentów o zawyżonej lub zaniżonej klauzuli, zgłasza ten fakt kierownikowi Kancelarii Tajnej
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu kierownictwu KWP z siedzibą w Radomiu
 • Przyjmuje i sprawdza materiały archiwalne i niarchiwalne niejawne przed przekazaniem do archiwum
 • Ewidencjonuje, przechowuje i aktualizuje akty prawne i normatywne Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 • Sporządza spisy akt spraw zakończonych podlegających przekazaniu do archiwum oraz protokołów brakowania dokumentacji kat. BC wytworzonej w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 • Zabezpiecza pomieszczenia Kancelarii Tajnej, w których przechowywane są dokumenty i materiały niejawne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość przepisów:Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych:- w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych-w spawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, -w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.)
 • Znajomość pracy w zakresie obiegu dokumentacji niejawnej w administracji
 • Umiejętność prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
APLIKUJ TERAZ