PRACA: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 77125

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne, - wymuszona pozycja ciała


- pomieszczenie biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację kancelaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami, w tym m.in.: dzienniki korespondencyjne i podawcze, rejestr urlopów i zwolnień lekarskich, rejestr pięczeci i stempli, listy obecności i inną pomocniczą dokumentację
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, rozdziela korespondencję dla poszczególnych komórek oraz dla policjantów i poracowników Laboratorium Kryminalistycznego na zasadach określonych przez Naczelnika Wydziału i wysyła korespondencję oraz przesyłki
 • Prowadzi magazyn dowodów rzeczowych oraz dokumentację w postaci Rejestru dowodów rzeczowych, Ewidencji Dowodów Rzeczowych Deponowanych w Magazynie Dowodów Rzeczowych oraz rejest postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych
 • Prowadzi i aktualizuje zbiory aktów prawnych oraz prowadzi rejestr przepisów
 • W zakresie obszarów objętych systemem zarządzania:realizowanie ustaleń zawartych w dokumentacji systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz realizowanie ustalonych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych
 • Zaopatruje Laboratorium Kryminalistyczne w niezbędne materiały biurowe i druki
 • Archiwizuje oraz dokonuje brakowania dokumentacji kancelaryjnej znajdującej się w Laboratorium Kryminalistycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.)
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i systematyczność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ