PRACA: Naczelnik wydziału

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 73724

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa


- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


wyjazdy służbowe w ramach delegacji służbowych,


-reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-dyspozycyjność.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


-praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Kieruje, nadzoruje i organizuje pracę podwładnych w sposób planowany
 • Tworzy warunki do sprawnej i efektywnej realizacji zadań służbowych przez podwładnych, kontroluje sposób wykonywania zleconych zadań i rezultatów
 • Organizuje i nadzoruje realizację zadań z zakresu przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych, obsługi technicznej nieruchomości, administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych, gospodarki mieszkaniowej, sekretariatu oraz nadzorów instancyjnych
 • Podejmuje decyzje w zakresie realizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie zawierania umów, podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań i podpisywania dowodów księgowych opiewających na wydatki do 25.000 zł. brutto (zgodnie z wykazem podziału pozycji klasyfikacji budżetowej na poszczególne Wydziały) oraz na wydatki powyżej 25.000 zł brutto w przypadku zakupów, na których realizację zostały zawarte umowy lub w przypadku należności gwarantowanych wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów prawa
 • Opiniuje i ocenia pracowników Wydziału oraz wnioskuje o ich wyróżnienie lub ukaranie
 • Akceptuje dowody przychodowo – rozchodowe oraz wydatki budżetowe
 • Nadzoruje proces szkolenia pracowników Wydziału
 • Zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie logistycznym lub finansów publicznych (należy dołączyć np.kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość obowiązujących przepisów budowlanych, kpa, kc, przepisów dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, znajomość ustawy o Finansach Publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, przepisów dot. gospodarki mieszkaniowej w Policji
 • Znajomość obsługi oprogramowania OFFICE i Norma
 • Umiejętność zarządzania zasobami materiałowymi i budżetem; umiejętność myślenia i planowania strategicznego
 • Szybkość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji
 • Umiejętność zarządzania personelem
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne, kierownicze oraz interpersonalne
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność negocjacji
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie menadżerskim, zarządzania zasobami ludzkimi
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze
 • Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń
 • Znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • Znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano – montażowych
APLIKUJ TERAZ