PRACA: Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 73641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa


- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


wyjazdy służbowe w ramach delegacji służbowych,


-reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-dyspozycyjność.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


-praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychlogicznej w formie porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grup wsparcia i interwencji kryzysowej.
 • Udziela pierwszej pomocy emocjonalnej w szczególności w formie: diagnozy podstawowych potrzeb policjanta lub pracownika w konkretnej sytuacji kryzysowej i podjęcia lub zainicjowania działań zmierzających do ich zaspokojenia; przeprowadza indywidualne odreagowanie emocjonalne policjanta lub pracownika; omawia z policjantem lub pracownikiem sytuację kryzysową będącą źródłem jego reakcji psychofizycznych oraz możliwych jej konsekwencji; przeprowadza działania zmierzające do zapewnienia policjantowi lub pracownikowi wspracia ze strony bliskich mu osób.
 • Prowadzi psychoedukację ukierunkowaną na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego w formie: wykładów (w tym wykładów interaktywnych), konferencji lub seminariów, warsztatów lub treningów, publikacji materiałów, opracowywania poradników, broszur lub ulotek.
 • Prowadzi psychoterapię w formie indywidualnych lub grupowych sesji z policjantem lub pracownikiem Policji.
 • Sporządza psychologiczną analizę samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji.
 • Sporządza dokumentację z prowadzonych czynności.
 • Wykonuje zadania z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zawodzie psychologa (należy dołączyć np.kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie w stresujacych sytuacjach
 • Umiejętność kreatywnego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia psychoterapii, interwencji kryzysowej, prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ