PRACA: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Przysucha
Ogłoszenie o naborze Nr 73726

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Dojście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa powyżej 4 godzin dziennie. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych w celu jego zminimalizowania.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych oraz prawidłowej i efektywnej organizacji pracy.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń oraz bada zasadności zwrotu podatków i wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych oraz realizacji przepisów prawa procesowego.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich oraz realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników oraz przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi postępowania w celu odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP.
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz weryfikuje i rejestruje w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ