PRACA: Referent

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83102

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o transporcie drogowym, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
 • udziela informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących zadań Inspekcji Transportu Drogowego
 • prowadzi czynności wyjaśniające i zastępstwo przed sądami w sprawach o wykroczenia
 • rozpatruje sprawy związane z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności pieniężnych wynikających z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 • opiniuje sprawy związane z procedurą odwoławczą
 • współdziała z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej
 • współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej i sądami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów procedury administracyjnej oraz z zakresu transportu drogowego, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawa Kodeks wykroczeń, ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego, znajomość przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, znajomość przepisów Rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Kompetencje: komunikatywność, myślenie analityczne, sumienność, chęć do uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Racjonalna organizacja czasu pracy - umiejętne rozplanowanie obowiązków z uwzględnieniem wagi danych spraw
APLIKUJ TERAZ