PRACA: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kozienice
Ogłoszenie o naborze Nr 85820

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyno-biurowego. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, oświetlone światłem sztucznym i  naturalnym. Budynek nie posiada windy, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
 • Prowadzi egzekucję administracyjną należności pienieniężnych w celu wyegzekwowania zobowiązań pieniężnych.
 • Zabezpiecza należności pieniężne w celu zapewnienia realizacji przyszłych zobowiązań.
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
 • Prowadzi składnicę zajętych ruchomości w celu ich prawidłowego składowania, przechowywania oraz ich sprawnej likwidacji.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu sprawnego i skutecznego przebiegu egzekucji lub zabezpieczenia.
 • Wykonuje orzeczenia w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno - skarbowego w celu przeprowadzenia sprawnego procesu ich sprzedaży lub zniszczenia.
 • Wykonuje kary i środki karne oraz wykonuje zabezpieczenia kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu sprawnego wykonania orzeczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ