PRACA: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 72372

Warunki pracy

Warunki dotyczace charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania działań- praca przy monitorze ekranowym w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • Dekretuje, rejestruje i księguje dowody księgowe z zakresu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałe wartości niematerialne i prawne, inwestycje zbiory biblioteczne, majątek obcy oraz szkody powstałe w jednostce
 • Współpracuje z koordynatorem systemu SWOP ŚT w zakresie merytorycznym
 • Analizuje zaewidencjonowane w systemie finansowo - księgowym zapisy księgowe pod kątem ich poprawności i zgodności oraz uzgadnia salda kont syntetycznych i analitycznych z wyżej wymienionego zakresu
 • Prowadzi karty środków trwałych oraz nalicza amortyzację w zakresie uzbrojenia
 • Sporzadza sprawozdanie roczne z tytułu środków trwałych, oraz informacje do bilansu jednostki
 • Analizuje i dokonuje końcowego sprawdzenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie księgowym
 • Współpracuje z pracownikami KGP, jednostkami KWP/KSP/WSPol na terenie kraju, Wydziałami KWP z siedzibą w Radomiu i podległymi jednostkami miejskimi/powiatowymi
 • Przygotowuje i archiwizuje dokumenty księgowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym ( należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o Policji, o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietów biurowych MS Office
 • Umiejętność interpretacji przepisów, komunikowania się
 • Umiejętność współpracy i pracy zespołowej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analizy lub syntezy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • Umiejętność przewidywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ