PRACA: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Radomiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 84101

Warunki pracy

- praca w godzinach 7.30-15.30,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku z windą, wejście do   budynku płaskie, nie wymagające podjazdów, przy wejściu znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do windy prowadzą  cztery schodki.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania wyjaśniająco - szkodowe w sprawie szkód wyrządzonych w majątku Policji pozostającym w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
 • w ścisłej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi (z zakładami naprawczymi) ustala zakres przedmiotowy wyrządzonej szkody, i jej rzeczywistą wartość,
 • prowadzi rejestr szkód powstałych w mieniu KMP w Radomiu,
 • zgłasza szkody i prowadzi stałą współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach szkód powstałych w mieniu pozostającym w dyspozycji KMP w Radomiu
 • w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego przygotowuje wezwania do zapłaty oraz projekty ugód określających warunki spłaty oraz ich formę,
 • sporządza sprawozdania dotyczące ilości i wartości szkód powstałych w mieniu KMP w Radomiu,
 • przypisuje należności główne i odsetki od zasądzonych odszkodowań i sporządza kwartalne wykazy,
 • przygotowuje wnioski egzekucyjne do komorników sądowych, po wyczerpaniu wszelkich możliwych , prawnie dopuszczalnych sposobów dochodzenia odszkodowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze lub administracji
 • Znajomość Ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość Ustawy - kodeks cywilny,
 • Znajomość Ustawy - kodeks postępowania cywilnego,
 • Znajomość Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywność,
 • Obsługa komputera,
 • Interpretacja przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"
APLIKUJ TERAZ