PRACA: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 85133

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy monitorze ekranowym w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne.


 

Zakres zadań

 • Dekretuje, rejestruje i księguje dowody księgowe z zakresu wydatków i wpływów budżetowych, Funduszu Wsparcia Policji oraz wydatków niewygasających
 • Analizuje zaewidencjonowane w systemie finansowo - księgowym zapisy księgowe pod kątem ich poprawności i zgodności oraz uzgadniania salda kont syntetycznych i analitycznych z zakresu wydatków i wpływów budżetowych oraz Funduszu Wsparcia Policji
 • Sporządza sprawozdania i informacje z zakresu działalności budżetowej
 • Ewidencjonuje zaangażowanie w systemie finansowo - księgowym
 • Sporządza Noty Księgowe dotyczące przekazania środków na inne rachunki bankowe oraz Polecenia Księgowania dotyczące niezbędnych księgowań oraz korekt
 • Wprowadza do systemu finansowo- księgowego analityki kont księgowych
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Finansów KWP z siedzibą w Radomiu, Wydziałów zaopatrujących KWP z siedzibą w Radomiu oraz jednostkami KMP/KPP
 • Przygotowuje i archiwizuje dokumenty księgowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym
(należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność obsługi pakietów biurowych MS OFFICE
 • Umiejętności: interpretacji przepisów, komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy lub syntezy, rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ