PRACA: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białobrzegi
Ogłoszenie o naborze Nr 84301

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy ul. W. Reymonta 46, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca samodzielna i wymagająca wykonywania zadań pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. W budynku nie ma windy. Brak łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT-UE w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Prowadzi postępowania w celu odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP.
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Weryfikuje i rejestruje w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
 • Udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej w celu udzielenia informacji o podatnikach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programów Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM
APLIKUJ TERAZ