PRACA: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białobrzegi
Ogłoszenie o naborze Nr 84286

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy ul. W. Reymonta 46, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca samodzielna i wymagająca wykonywania zadań pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. W budynku nie ma windy. Brak łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych zarządzenia zabezpieczenia w celu zabezpieczenia przyszłej realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań podatkowych ciążących na pierwotnym dłużniku.
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapobieżenia generowania kolejnych zaległości podatkowych.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu doprowadzenia do ponownego wszczęcia egzekucji.
 • Koordynuje oceny i analizy ryzyka dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia w celu zapobiegania przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu monitorowania wysokości otrzymanej pomocy względem limitu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ