Przyjrzyjmy się najbardziej aktualnym statystykom rynku pracy dla Radomia za miesiąc styczeń 2018. Stopa bezrobocia według danych GUS wyniosła 13,6% dla miasta Radom (powiat grodzki). Dla porównania powiat radomski ziemski to bezrobocie rzędu 19,7%, a dla całego województwa mazowieckiego 5,8%. Polska skala bezrobocia wynosi tym samym 6,9%.

Skupmy się jednak na analizie powiatu grodzkiego, czyli miastu Radom. Miesiąc styczeń zamknął się wynikiem 12 298 ogólnej liczby osób bezrobotnych w Radomiu. W tej liczbie aż 5 976 to kobiety. Poprzedni miesiąc dla porównania to liczba bezrobotnych równa 12 613 osobom. W styczniu w PUP Radom zarejestrowało się 1 036 bezrobotnych, a wyrejestrowało 1 351. W liczbie wyrejestrowanych bezrobotnych zawierają się osoby, które podjęły pracę niesubsydiowaną w liczbie 490, oraz pracę subsydiowaną 101.

Struktura bezrobotnych dla miasta Radom to także przekrój różnych sytuacji społecznych. Wśród zarejestrowanych w PUP Radom bezrobotnych w styczniu 2018 z prawem do zasiłku pozostawało 2 031, bez prawa do zasiłku 10 267. Status bezrobotnego z powodu zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy zyskało 597 osób. 294 to osoby, które do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie podjęły zatrudnienia. Cudzoziemcy to zaledwie 28 osób. Bez kwalifikacji zawodowych pozostawało 3 654 osoby, a bez doświadczenia zawodowego 3 126.

Mieszkańcy Radomia, którzy pozostawali w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy to przede wszystkim osoby do 30 roku życia. Ich liczba w styczniu 2018 to 2 445, w tym do 25 roku życia 1 049. Długotrwale bezrobotni to aż 7 533 osoby, a powyżej 50 roku życia to liczba 3 667. Osoby z tej grupy mają możliwość korzystania z pomocy opieki społecznej. Wśród radomian korzystających z takiej pomocy zarejestrowano 18 osób. Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia to liczba 2 142. Z kolei 6 osób ma co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni było 891 osób.

Na początku stycznia 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu było 557 ofert pracy. W tym samym miesiącu zgłoszono 479 ofert, a wykorzystano 649. Na koniec miesiąca ofert pracy było 387. Tym samym w styczniu na jedną ofertę pracy przypadało 12 bezrobotnych w mieście Radom.

Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny, ale podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy, stanowiły liczbę 99. Brak za to osób, które otrzymując dodatek aktywizacyjny, podjęłyby pracę w wyniku skierowania przez PUP. Tym samym łącznie zebrało się 215 osób, które na zakończenie miesiąca sprawozdawczego uprawnione były do pobierania dodatku aktywizacyjnego, który nabyły w wyniku zatrudnienia z inicjatywy własnej.

W styczniu 2018 liczba osób poszukujących pracy ogółem w mieście Radom to 84, w tym osoby niepełnosprawne to 38. Bezrobotni, dla których przygotowano indywidualny plan działania to 1 178 osoby, a ci, którzy go przerwali to 799 osób. Wśród osób, które przerwały indywidualny plan działania, 384 podjęły takie kroki z powodu podjęcia pracy. 274 osoby zakończyły realizację planu, a ci, którzy go realizowali w styczniu łącznie to liczba 10 693.

Poszukujący pracy, dla których został przygotowany indywidualny plan działania w styczniu to zaledwie 4 osoby, łącznie realizowało go 27 osób. Ci, którzy przerwali realizację planu to 9 osób, w tym 3, które zrobiły to z powodu podjęcia pracy.

Profile pomocy, które zostały nadane w styczniu bezrobotnym z miasta Radom w wyniku wywiadów, przyznano kolejno:

  • I profil pomocy dla 22 osób;
  • II profil pomocy dla 1 157 osób;
  • III profil pomocy dla 257 osób.

Łącznie była to liczba 1 436 osób. Tym samym na koniec miesiąca sprawozdawczego liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy wynosiła łącznie 11 475. W tym profil I posiadało 109 osób, profil II 7 613 osób, a profil III 3 753 osób.