Osoby bezrobotne, które po raz pierwszy trafiają do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, mogą czuć się zagubione. Nie wiedzą, co je czeka i na co mogą liczyć. Dlatego postaram się przybliżyć nieco, jak wygląda rejestracja.

Zgłaszając się do PUP Radom, należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz plik dokumentów, które potwierdzą przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub innego tytułu uprawniającego np. do zasiłku.

Jeśli nie posiadasz dowodu osobistego, może być paszport, jednak w tym przypadku wymagane jest także dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL. Może to być także decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego. W przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym.

Jeśli nie masz wykształcenia podstawowego, koniecznie weź ze sobą oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje.

Masz dodatkowe kwalifikacje? Zabierz zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe. Wymagane są oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.

Gdy sprawowana była funkcja reprezentacyjna w spółce, potrzebny będzie aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a także inne dokumenty poświadczające o sprawowanych obowiązkach.

Wymagane jest także zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, oraz Fundusz Pracy. W przypadku osób, które opłacały składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, punkt ten nie jest obowiązujący.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, świadczenia usług, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej lub w zakładzie karnym, wymagane jest zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wymagane jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz podstawę jego wymiaru. Od osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia i w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki.

Osoby pobierające rentę rodzinną mają obowiązek przedłożenia aktualnej decyzji o wysokości renty rodzinnej.

Kolejny punkt to zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego. Oczywiście w przypadku osób, które taki zasiłek pobierały.

Osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym, zobowiązane są doręczyć akty urodzenia dzieci. Z kolei ci, których dotyczy odbyta służba wojskowa, przedłożyć muszą książeczkę wojskową.

Jeśli zgłasza się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, należy przedłożyć dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Jeśli są jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, także należy przedłożyć dokument o przeciwwskazaniach.

Konieczne będzie zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych, jeśli zgłaszają się właściciele, posiadacze samoistnymi lub zależni nieruchomości rolnej.

Domownicy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe mają obowiązek złożyć Decyzję z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ci, którzy przebywali w zakładzie karnym, dostarczają świadectwo zwolnienia i/lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym.